ค้นหาเว็บไซต์
คำหลัก
หมวดหมู่
ตำแหน่งปัจจุบัน:HOME > ข่าวสาร

  นักการศึกษา7ชาติอาเซียนร่วมวงถก “PISA”

มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษารองรับศตวรรษที่ 21

กระทรวงศึกษาธิการ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) ได้จัดสัมมนาเรื่อง การยกระดับการเรียนรู้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : ประสบการณ์จาก PISA (Raising Learning Outcomes in Southeast Asia : Insights from PISA)ระหว่างวันที่ 29 -30 พ.ย.61 ณ โรงแรม เดอ สุโกศล พญาไท กทม.

การสัมมนาครั้งนี้มี Mr.Andreas Schleicher เข้าร่วมพร้อมผู้บริหารและนักการศึกษาจาก 7 ประเทศ ประกอบด้วย บรูไน อินโดนีเซีย กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และไทย ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้ผู้กำหนดนโยบายและนักการศึกษาในภูมิภาคอาเซียนได้นำเสนอนโยบายด้านการศึกษาที่เป็นผลสืบเนื่องจากการประเมิน PISA รวมทั้งประเด็นที่น่าสนใจ  เชื่อมโยงหลักสูตรการเรียนการสอนกับการประเมินผล  สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันโดยมีกรณีศึกษาจากประเทศที่ประสบความสำเร็จจากการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพครูและผู้นำโรงเรียนในการจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษารองรับศตวรรษที่ 21 ด้วย

ปัจจุบันมีทั่วโลกเข้าร่วมโครงการ PISA มากกว่า 70 ประเทศ ไทยเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 (PISA 2000) และดำเนินการต่อเนื่องมาใน 2003,2006,2009,2012,2015 และ 2018 โดยจัดการประเมินต่อเนื่องทุกสามปี ขณะนี้อยู่ในช่วงดำเนินงานโครงการ PISA 2021

[ คลิกที่จำนวน:] [พิมพ์] [ปิด]

  ข่าวที่เกี่ยวข้อง

  • นักการศึกษา7ชาติอาเซียนร่วมวงถก “PISA” 2018-11-30