ค้นหาเว็บไซต์
คำหลัก
หมวดหมู่
ตำแหน่งปัจจุบัน:HOME > ข่าวสาร

  “มหาดไทย” เสริมแกร่งศักยภาพบุคลากรสนองนโยบาย 4.0

“มหาดไทย” เสริมแกร่งศักยภาพบุคลากรสนองนโยบาย 4.0

 

“มหาดไทย” เดินหน้าพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสังกัด เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สอดรับนโยบายมหาดไทย ยุค 4.0

วันที่ 2 ก.ย.62 ที่ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย นายชานน วาสิกศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจากนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการศึกษาอบรม หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานราชการให้แก่บุคลากรในสังกัด เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ข้าราชการประเภทวิชาการ (ระดับชำนาญการ) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ใช้เวลาอบรม 5 วัน ระหว่างวันที่ 2 – 6 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายอังกูร สุ่นกุล ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ กล่าวรายงาน

 

โอกาสนี้ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ให้โอวาทและมอบแนวทางในการปฏิบัติงานราชการ ความว่า สืบเนื่องจากกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะ การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคล เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ทั้งในด้านการพัฒนายุทธศาสตร์ การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย จึงจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้าราชการระดับชำนาญการ ที่ต้องปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานในด้านต่างๆ เช่น การปฏิบัติการ การวางแผนงาน การประสานงาน และการบริการ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา ดังนั้นจึงต้องมีความรู้รอบรู้ลึก ทั้งในเรื่องข้อกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการ เท่าทันต่อพลวัตของสังคมโลก สังคมไทย ต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการทำงาน การสื่อสาร การประสานงานกับภาคส่วนต่างๆ รู้จักการให้เกียรติ ให้กำลังใจ ให้อภัยซึ่งกันและกัน รู้จักสร้างสภาวะการทำงานเชิงบูรณาการอันจะก่อให้เกิดการประสานพลังความร่วมมือ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ทุกท่าน ที่จะได้เสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และมีความเข้าใจในข้อระเบียบกฎหมายใหม่ ๆ ที่มีการพัฒนาขึ้น เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยและกระแสโลกในปัจจุบัน รวมทั้งยังเป็นการสร้างสานสัมพันธ์เครือข่ายในการทำงานร่วมกันอีกด้วย

จากนั้น นายชานน วาสิกศิริ ได้เน้นย้ำให้ทุกคนพึงตระหนักในเรื่อง “คุณธรรมจริยธรรม” ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคน เพื่อให้ได้คนดี มีความรู้ สามารถใช้ความรู้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติของเรา ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงงของกระแสโลกในยุคปัจจบัน เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดี คือต้องมีความรู้และคุณธรรม ด้วยเหตุว่าความรู้นั้น เป็นเสมือนเครื่องยนต์ที่ทำให้ยานพาหนะเคลื่อนที่ไปได้ประการเดียว ส่วนคุณธรรมเป็นเสมือนพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเป็นปัจจัยที่นำทางให้ยานพาหนะวิ่งไปถูกทางและปลอดภัย ดั่งเข็มทิศของชีวิต

ท้ายนี้ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะให้กับบุคลากรในสังกัด เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานการณ์และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้องตามนโยบายมหาดไทยยุค 4.0 จึงขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน จงมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน รู้จักการเรียนรู้ และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ และหมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจต่าง ๆ เพื่อให้งานเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เพื่อประโยชน์สุขต่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติ

[ คลิกที่จำนวน:] [พิมพ์] [ปิด]

  ข่าวที่เกี่ยวข้อง

  • “มหาดไทย” เสริมแกร่งศักยภาพบุคลากรสนองนโยบาย 4.0 2019-09-03