ค้นหาเว็บไซต์
คำหลัก
หมวดหมู่
ตำแหน่งปัจจุบัน:HOME > ข่าวสาร

  5 มหา'ลัยผนึก “สสท.” ตั้งศูนย์เป็นเลิศสิ่งทอ-แฟชั่น

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ลงนามความร่วมมือ ‘ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอและแฟชั่น’ พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ ณ อาคารสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

นายปราโมทย์ วิทยาสุข ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (สสท.) เผยว่า จากการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีภายใต้ยุคดิจิทัล ทำให้ภาคอุตสาหกรรมต้องเร่งปรับตัว คณะกรรมการ สสท. ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ หน่วยงานเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้หารือหาแนวทางพัฒนาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสิ่งทอร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายและสถาบันการศึกษา โดยจัดตั้ง ‘ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอและแฟชั่น’ (Center of Textile & Fashion Excellence : CTE) ภายใต้งบประมาณกองทุนสสท.

พร้อมลงนามความร่วมมือกับ 5 สถาบันการศึกษา ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มทร.กรุงเทพ ศูนย์นวัตกรรมแฟชั่น ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ มรภ.อุดรธานี เพื่อร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ ในทุกมิติให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

นายชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผอ.สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอกล่าวว่า ศูนย์นี้ ถือเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ เพื่อทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ 5 สถาบันการศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วิจัยพัฒนา และการจัดการองค์ความรู้ ภายใต้กรอบความร่วมมือที่จะร่วมกันพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์และแก้ปัญหาอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่นไทย

พร้อมร่วมกันจัดกิจกรรม อบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดประสบการณ์ กระจายความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมสิ่งทอและแนวโน้มการพัฒนาสิ่งทอในอนาคต จัดประชุมวิชาการเฉพาะทางด้านสิ่งทอและแฟชั่นระดับประเทศและต่างประเทศ เพื่อยกระดับนำงานวิจัยด้านสิ่งทอและแฟชั่นสู่สากล ทั้งยังร่วมกันจัดทำวารสารวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สากล

ด้าน ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรีเสริมว่า มทร.ธัญบุรี ได้นำ 3 คณะ ร่วมลงนามความร่วมมือศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอและแฟชั่น คือ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาร่วมกัน ขับเคลื่อนภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ เชื่อมั่นว่าจะเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทออย่างเป็นรูปธรรม เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะตอบโจทย์และช่วยแก้ปัญหาอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่นไทยต่อไป สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitextile.org

[ คลิกที่จำนวน:] [พิมพ์] [ปิด]

  ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีการบันทึก