ค้นหาเว็บไซต์
คำหลัก
หมวดหมู่
ตำแหน่งปัจจุบัน:HOME > ข่าวสาร

  “มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์” น้อมนำศก.พอเพียงให้ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ

รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวว่า สืบเนื่องจากโครงการอบรมผู้ต้องขังภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูก เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่ง มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์เข้ามาสนับสนุนการฝึกอบรม โดยการให้ความอนุเคราะห์อาจารย์ วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาชี้แนะแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจระดับสังคมและระดับประเทศ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก

ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักวิชาการ นักธุรกิจหรือแม้แต่ผู้เคยมีต้องขังและจะพ้นโทษออกไปใช้ชีวิตในสังคม ไปอยู่ร่วมกับสังคมให้ได้ด้วยการมีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมกับตัวเขาเอง ผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษในอนาคตอันใกล้นี้ จะสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ต้องอาศัยความอดทน ความเพียร ความมีสติ ก่อให้เกิดปัญญา มีจิตใจที่มั่นคง ไม่วกแวกกลับไปทำความผิดอีก เพื่อให้เกิดความสมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก

อย่างไรก็ตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเน้นทั้งด้านทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติในพื้นที่จริง ได้ทดลองจริง ทั้งการฝึกอาชีพ การปลูกผัก ทำสวน เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถพึ่งพาตนเองภายหลังพ้นโทษ และไม่หวนกลับมาทำซ้ำอีก

สำหรับหลักสูตรการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้ต้องขัง (หลักสูตร 5 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายนิพันธ์ จำเนียรพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และมีกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะเวลา 5 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค.62 ถึง 1 พ.ค.63 โดยมีผู้ต้องขังชายเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ 100 คน

[ คลิกที่จำนวน:] [พิมพ์] [ปิด]

  ข่าวที่เกี่ยวข้อง

  • “มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์” น้อมนำศก.พอเพียงให้ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ 2019-12-21